Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

1. Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng ShopLI, khi bạn đăng ký thành viên và khi bạn tham gia các hoạt động trên website https://shopli.vn .

2. Khi bạn đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh sống, CMND, Số điện thoại, nghề nghiệp. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin 

1. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác..

2. Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.) Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý. Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm.

Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

1. Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

2. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.